Website development

Professional appearance, speed of action.

Strony internetowe są najpopularniejszym narzędziem marketingu interaktywnego. Zapewniają one całodobowy przekaz, a przez to jest najtańszą i bardzo efektywną formą reklamy.

Projektujemy profesjonalne strony www dla firm oraz klientów indywidualnych, którym zależy na bardzo dobrym wizerunku oraz pozyskiwaniu nowych klientów.
Dostosowujemy się do oczekiwań Klienta, a nigdy na odwrót.
Jeśli jest taka potrzeba pomagamy oraz doradzamy w podjęciu prawidłowych decyzji na tematy związane z realizacją.

Odbiór strony przez Państwa Klientów jest bardzo ważny, również konieczność wyróżnienia się spośród konkurencji, dlatego stawiamy na projekt graficzny na najwyższym poziomie.

Klient chętny na otrzymanie indywidualnie zaprojektowanej szaty graficznej, dopracowanej w każdym detalu, będzie zadowolony z końcowego efektu. Autorsko zaprojektowany projekt nie zostanie użyty ponownie na innej, konkurencyjnej stronie.

Tworzenie stron internetowych z dostosowaniem do urządzeń przenośnych, responsywność to już standard aby przyciągnąć większą liczbę potencjalnych Klientów.

Strony internetowe – etapy tworzenia

Etap 1. Analiza potrzeb – ten etap możemy nazwać kluczowym, który ustala dalszy przebieg działań. Dokładamy wszelkich starań by uzyskać jak najwięcej danych i informacji od Klienta, które pomogą w ustaleniu założeń i celów projektu.

Etap 2. Koncepcja – po zebraniu danych na ich podstawie projektujemy wstępną koncepcję i założenia, które prezentowane są Klientowi. Na tym etapie doradzamy Klientowi ustalić najbardziej optymalne rozwiązania które usprawnią przeglądanie strony po wykonaniu.

Etap 3. Projektowanie – po akceptacji przez Klienta opracowanej koncepcji graficznej przystępujemy do prac. Klient informowany jest na bieżąco o postępach w projektowaniu. Każdy zaprojektowany widok przesyłany jest do Klienta, a uwagi i sugestie wdrażane. Zależy nam na tym aby Klient był w 100% zadowolony..

Etap 4. Wdrażanie projektu – zaakceptowany projekt graficzny kodowany jest do systemu CMS, który zapewnia Klientowi łatwą, samodzielną administrację serwisu bez żadnej wiedzy programistycznej.

Etap 5. Testowanie strony – na tym etapie sprawdzana jest poprawność funkcjonowania serwisu pod różnymi przeglądarkami oraz uzupełnianie strony tekstami dostarczonymi przez Klienta. Uzupełniony serwis na serwerze testowym przekazywany jest Klientowi do wglądu.

Etap 6. Finalizacja projektu – następuje w momencie pełnej akceptacji ze strony Klienta. Wtedy też serwis zostaje przeniesiony na wskazany przez klienta serwer, otrzymuje bezpłatne szkolenie z zakresu administracji.

Poza projektem strony, jesteśmy w stanie zająć się wdrożeniem strony do sieci, promocją oraz reklamą.
Zapewniamy pomoc techniczną jak i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości po wykonaniu.

Websites are the most popular interactive marketing tool. They provide a 24-hour message, and thus is the cheapest and very effective form of advertising.

Website development

We design professional websites for companies and individual clients who care about a very good image and acquiring new customers.
We adapt to the expectations of the client, and never the other way around.
If there is such a need, we help and advise in making the right decisions on the topics related to the implementation.

The receipt of the website by your customers is very important, also the need to stand out from the competition, which is why we focus on graphic design at the highest level.

The customer willing to receive an individually designed graphic design, refined in every detail, will be satisfied with the final effect. A proprietary designed project will not be used again on another, competitive website.

Creating websites with adaptation to mobile devices, responsiveness is already a standard to attract more potential customers.

Websites – creation steps

Stage 1. Analysis of needs – this stage can be called a key one that determines the further course of action. We strive to get as much data and information from the customer as possible to help you determine the objectives and objectives of the project.

Stage 2. Concept – after collecting the data based on them, we design the initial concept and assumptions that are presented to the client. At this stage, we advise the customer to determine the most optimal solutions that will improve the browsing of the site after execution.

Stage 3. Designing – after the client accepts the developed graphic concept, we proceed to the work. The customer is informed on a regular basis about the progress in designing. Each designed view is sent to the customer, and comments and suggestions implemented. It is important to us that the customer is 100% satisfied ..

Step 4. Implementing the project – the approved graphic design is coded to the CMS system, which provides the client with easy, independent administration of the website without any programming knowledge.

Step 5. Website testing – at this stage, the correctness of the website functioning under different browsers is checked and the page filled with texts delivered by the client. The completed service on the test server is passed on to the Customer for inspection.

Step 6. Finalization of the project – takes place at the time of full acceptance by the client. Then the service is transferred to the server indicated by the client, he receives free administration training.

In addition to the website design, we are able to take care of website implementation, promotion and advertising.
We provide technical assistance as well as assistance in case of any problems or doubts after execution.

Do you want to cooperate or do you need help?

Write to us, we will answer every question, we will help you choose the right solution, we will solve the problem.

Inne usługi jakie oferujemy